Categories
Health News

กลยุทธ์การป้องกันภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

นักวิจัยมีพื้นฐานในการทำความเข้าใจเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งติดตั้งไว้เพื่อจดจำตัวตนของผู้บุกรุกที่เป็นอันตราย เซลล์ T ของหน่วยความจำในเนื้อเยื่อในการตั้งค่าเนื้อเยื่อที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สำรวจว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราตอบสนองต่อเชื้อโรคและมะเร็ง

ได้เพิ่มความสนใจไปที่เซลล์ CD8 + T ซึ่งใช้เพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อและมะเร็ง และพร้อมที่จะจดจำตัวตนของผู้บุกรุกที่เป็นอันตราย แม้ว่าเซลล์ความทรงจำที่สำคัญบางเซลล์จะไหลเวียนไปทั่วร่างกาย แต่เซลล์อื่นๆ ยังคงติดอยู่ภายในอวัยวะของร่างกายเพื่อป้องกันทางเข้าออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันระยะยาวที่ยึดที่มั่น เซลล์ T หน่วยความจำที่อยู่ในเนื้อเยื่อปรับตัวอย่างไร สภาพแวดล้อมของเนื้อเยื่อ นักวิจัยได้พัฒนา Atlas ใหม่ที่อธิบายถึงเซลล์ T ของหน่วยความจำในเนื้อเยื่อในการตั้งค่าเนื้อเยื่อที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยการระบุเส้นทางการถอดรหัสที่ไม่ซ้ำกันและตัวควบคุมของ T เซลล์หน่วยความจำที่อยู่ในเนื้อเยื่อ สามารถค้นพบเป้าหมายใหม่ที่แจ้งการออกแบบเชิงกลยุทธ์ของวัคซีนเพื่อให้การป้องกันที่ดีที่สุดในหมู่ ผู้ตอบสนองครั้งแรกในเนื้อเยื่อที่เชื้อโรคและเนื้องอกเริ่มขยายตัว